MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ VIAL DEL MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L'ARBRAT I DELS ESPAIS VERDS DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES D'APROFITAMENT DE LES AIGÜES PLUVIALS ALS EDIFICIS
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ DE CONVENIS
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT I D'INSTAL·LACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE FUMADORS DE CANNABIS A SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC EN DESPLEGAMENT DEL DECRET 95/2000, DE 22 DE FEBRER, QUE INCORPORA LES MODIFICACIONS DEL DECRET 165/2001, DE 12 DE JUNY
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS, SERVEIS I INSTAL·LACIONS A SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS D'ORIGEN COMERCIAL
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS CRITERIS AMBIENTALS A ADOPTAR EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ I DEMOLICIÓ D'EDIFICIS I LES OBRES D'URBANITZACIÓ A SANT JUST DESVERN.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS CRITERIS COMPOSITIUS DE LES FAÇANES DELS EDIFICIS AL CENTRE URBÀ DE SANT JUST DESVERN
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FITXERS DE TITULARITAT MUNICIPAL QUE CONTENEN DADES DE CÀRACTER PERSONAL
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS
ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI A SANT JUST DESVERN